АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


alejandro-y-su-hermana-carmen.html
aleksandr-dugin-ne-prinimal-islam.html

Кафедра управління документо - інформаційними комунікаціями

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________ Т.В. Іванова

«____» __________________ 20 ___ р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УНІФІКАЦІЯ У ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ»

Для магістрантів спеціальності

Документознавство та інформаційна діяльність»

Денної форми навчання

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри управління документо–інформаційними комунікаціями

Протокол № від 20 р.

завідуючий кафедрою _____________________

ПОГОДЖЕНО

Завідуючий

Навчально-методичним відділом ________________ Л.Ю. Бородінова

Київ - 2012

Укладач: Семенко С.В., кандидат наук з державного управління доцент кафедри управління документо – інформаційними комунікаціями

Робоча навчальна програма з дисципліни «Стандартизація і уніфікація у документознавстві» призначена для магістрантів спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання.

ЗМІСТ

Вступ 4

 1. Мета і завдання дисципліни 4
 2. Навчально-тематичний план дисципліни «Стандартизація і уніфікація у документознавстві» 4
 3. Зміст дисципліни «Стандартизація і уніфікація у документознавстві» 6
 4. План лекцій 6
 5. Теми семінарських занять 9
 6. Організація самостійної роботи магістрантів 10
 7. Індивідуальні завдання 10
 8. Методики активізації процесу навчання 11
 9. Системи поточного та підсумкового контролю 11
 10. Рекомендована література 15

ВСТУП

Програма вивчення дисципліни «Стандартизація і уніфікація у документознавстві» передбачає набуття теоретичних знань щодо сутності стандартизації і уніфікація у документознавстві, умов розвитку цієї сфери та правових основ застосування за різними напрямками діяльності в Україні та закордоном, а також придбання практичних навичок застосування стандартизації та уніфікації за різними напрямками діяльності, де застосовується документознавство. Програма також передбачає узагальнення результатів застосування стандартизації і уніфікації у документознавстві в наукових звітах, дисертаціях, монографіях та наукових рекомендаціях.

Предметом вивчення дисципліни є: дослідження державної політики щодо регулювання питань документознавства, процесів уніфікації та стандартизації у документознавстві на основі загальнонаукових методичних підходів та нормативно - правової бази, що дає змогу використовувати їх в практичній та науковій діяльності.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Стандартизація і уніфікація у документознавстві» є навчити магістрантів системи теоретичних і практичних знань у галузі уніфікації та стандартизації у документознавстві, а також методології проведення уніфікації у документознавстві, розробки стандартів та застосування стандартизації у документознавстві, ознайомити з досвідом застосування стандартизації і уніфікація у документознавстві в органах законодавчої, судової, виконавчої влади та місцевого самоврядування, та вимогами чинного законодавства у цій сферіОсновні завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення дисципліни «Стандартизація і уніфікація у документознавстві» є теоретична підготовка студентів з наступних питань:

- вивчення понять і термінів і основних положень у галузі стандартизація і уніфікація з позиції науки документознавство;

- порядку застосування стандартизації у документознавстві;

- методів і порядку уніфікації у документознавстві;

- вивчення досвіду застосування стандартизації і уніфікація у документознавстві в органах законодавчої, судової, виконавчої влади та місцевого самоврядування.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УНІФІКАЦІЯ У ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ»

Лекцій-16 годин

Семінарських занять-16 годин

Самостійна робота студентів-49 години

Індивідуальна робота студентів-9годин

Всього-90 годин

2 модулі

№ п/п Теми Кількість годин
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота Індивідуальна робота Всього
Сутність стандартизації та її науково-методичні основи
Методи та порядок уніфікації
Міжнародний досвід застосування стандартизації і уніфікації у документознавстві
Необхідність застосування стандартизації і уніфікації при оформленні фінансових документів
Використання стандартизації і уніфікації у документознавстві законотворчої діяльності
Стандартизація і уніфікація у документознавстві при виконанні контрольно-наглядових функцій
Застосування стандартизації і уніфікації у документознавстві судових органів
Управління системами якості у документознавстві
Загалом

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ « СТАНДАРТИЗАЦІЯ І УНІФІКАЦІЯ У ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ»

Тема 1. Сутність стандартизації та її науково-методичні основи

Історія розвитку стандартизації. Роль стандартизації у документознавстві. Основні поняття та визначення у галузі стандартизації. Принципи, методи та форми стандартизації.

Тема 2. Методи та порядок уніфікації.

Ідея і загальна сутність уніфікації. Методи уніфікації. Порядок проведення уніфікації

Тема 3. Міжнародний досвід застосування стандартизації і уніфікації у документознавстві.

Значення міжнародної стандартизації і уніфікації у документознавстві на розвиток інтеграційних процесів між країнами. Застосування міжнародних стандартів у діловодстві

Тема 4. Необхідність застосування стандартизації і уніфікації при оформленні фінансових документів.

Застосування стандартизації і уніфікації при оформленні фінансових документів. Стандартизація і уніфікація в бухгалтерському обліку. Особливості застосування стандартизації і уніфікації в банківських установах.

Тема 5. Використання стандартизації і уніфікації у документознавстві законотворчої діяльності.

Вимоги до оформлення документів в законотворчій діяльності. Процедура погодження та затвердження документів в законотворчій діяльності. Стандартизація і уніфікації у документознавстві законотворчої діяльності.

Тема 6. Стандартизація і уніфікація у документознавстві при виконанні контрольно-наглядових функцій.

Роль документознавства при виконанні контрольно-наглядових функцій. Вимоги до оформлення документів при виконанні контрольно-наглядових функцій. Процедура документообігу при виконанні контрольно-наглядових функцій. Методи стандартизації та уніфікації документознавства при реалізації державних контрольно-наглядових функцій .

Тема 7 Застосування стандартизації і уніфікації у документознавстві судових органів

Уніфіковані вимоги до створення документів, що застосовуються в судових органах. Процедура документообігу при розгляді судових справ. Особливості стандартизації та уніфікації документознавства судових органів.

Тема 8. Управління системами якості у документознавстві.

Мета та об’єкти стандартизації систем якості у документознавстві. Особливості етапу попереднього оцінки системи якості у документознавстві. Специфіка остаточної перевірки та оцінки системи якості у документознавстві. Оформлення результатів перевірки системи якості у документознавстві.

ПЛАН ЛЕКЦІЙ

для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».
ai-skorobogatova-yul-kamasheva-hm-nizamova.html
aim-2-povdomlennya-temi-ta-meti-uroku.html
aimalikov-ivbushmanova-ayasyunyaev-fiyafasov.html
aims-and-principles-of-morphemic-and-word-formation-analysis.html
ais-v-globalnih-sistemah-monitoringa.html
ч    PR.RU™